Home / Giới thiệu / Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung

Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Thuỷ lợi được thành lập trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại Trung tâm ĐH2 (Trung tâm kết hợp Đào tạo, Nghiên cứu và Thực hành Khoa học kỹ thuật Thuỷ lợi tại …

Đọc thêm

Chức năng, nhiệm vụ của Viện Đào tạo và khoa học ứng dụng Miền Trung

Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ sản suất của Trường Đại học Thủy lợi ở khu vực Miền Trung và Tây Nguyên được thành lập theo Quyết định số 2761/QĐ-BNN …

Đọc thêm