Home / Giới thiệu / Cơ cấu tổ chức / Chức năng, nhiệm vụ của Viện Đào tạo và khoa học ứng dụng Miền Trung

Chức năng, nhiệm vụ của Viện Đào tạo và khoa học ứng dụng Miền Trung

Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ sản suất của Trường Đại học Thủy lợi ở khu vực Miền Trung và Tây Nguyên được thành lập theo Quyết định số 2761/QĐ-BNN – TCCB  ngày 11/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Tiền thân của Viện là Trung tâm ĐH2 (12/1986) – Đoàn ĐH2 (11/1976) – Đoàn khảo sát, Quy hoạch, thiết kế thuỷ lợi Miền Nam (04/1976).

  1. TRỤ SỞ VÀ CÁC CHI NHÁNH

Trụ sở chính: Số 115 Trần Phú, TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

ĐT: (068).3823027 – 3823028.        Fax: (068).3823027

Email: vdtkh@wru.edu.vn; trungtamdh2@wru.edu.vn;

Website: http://vdtkh.wru.edu.vn.

Khu đào tạo: Số 74 Yên Ninh, TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

          ĐT: (068).2221522. Fax: (068).3890224

Chi nhánh Lâm Đồng: Số 7 Thủ Khoa Huân, Đà Lạt, Lâm Đồng.

          ĐT: (063).3822096. Fax: (063).3822096

Chi nhánh Bình Định: Số 124 Ngô Mây, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

          ĐT: (056).3525190. Fax: 056).3525190.

Chi nhánh Bình Thuận: Số 131 Trường Chinh, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

          ĐT: (062).2211413.  Fax: (062).3839849

  1. CHỨC NĂNG

Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung là cơ sở của Trường Đại học Thủy lợi (sau đây gọi tắt là ”Trường“) tại Miền Trung và Tây Nguyên có chức năng: đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, dịch vụ tư vấn, liên danh, liên kết, hợp tác trong nước và quốc tế,…, trong các lĩnh vực chuyên môn của Trường Đại học Thủy lợi và phục vụ sản xuất tại các địa phương nhằm thực hiện tốt phương châm: đào tạo kết hợp với nghiên cứu khoa học và thực hành sản xuất để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.

3. NHIỆM VỤ

1). Về đào tạo: Tổ chức đào tạo các bậc đại học, cao đẳng và sau đại học theo các hình thức chính quy, vừa làm vừa học và ngắn hạn với các ngành và chuyên ngành của Trường Đại học Thủy lợi được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định pháp luật.

2). Về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ:

  1. a)Xây dựng các chương trình, dự án, kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về thủy lợi phục vụ phát triển kinh tế, xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực Miền Trung và Tây Nguyên thuộc nhiệm vụ của Trường Đại học Thủy lợi, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định pháp luật.
  2. b) Thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật, gồm:

– Quy hoạch phát triển và quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên đất, nước ở các lưu vực, tiểu lưu vực sông, vùng, lãnh thổ trong khu vực;

– Khí tượng, thủy văn; môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu; tác động của biến đổi khí hậu đối với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn;

– Công nghệ dự báo, giám sát, cảnh báo và các giải pháp phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai (hạn hán, bão lụt, lũ quét, trượt lở đất, xói lở bờ sông, bờ biển);

– Kết cấu công trình, địa kỹ thuật, vật liệu và công nghệ xây dựng mới; lập các dự án sản xuất thử nghiệm, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật về kết cấu công trình, địa kỹ thuật, vật liệu và công nghệ xây dựng mới trong lĩnh vực thủy lợi, thủy điện, giao thông; xây dựng dân dụng và công nghiệp; cơ sở hạ tầng nông thôn;

– Kỹ thuật xử lý nước, kỹ thuật môi trường; nghiên cứu môi trường đất, nước ở các vùng, lưu vực sông, hệ thống thủy lợi; đánh giá tác động môi trường chiến lược của các dự án đầu tư;

– Mô hình quản lý nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống thủy lợi và hệ thống cấp nước (bao gồm các lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế, xã hội, môi trường và thể chế);

– Tham gia xây dựng các tiêu chuẩn, định mức hướng dẫn về thiết kế, thi công và quản lý khai thác công trình thủy lợi theo quy định của pháp luật;

– Công cụ tính toán trong khảo sát, thiết kế, lập kế hoạch xây dựng và quản lý khai thác công trình (khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn, tính toán thủy lực, thủy nông, địa kỹ thuật, kết cấu công trình, kỹ thuật vật liệu, lập tiến độ thi công).

3). Tư vấn, dịch vụ theo quy định của pháp luật thuộc các lĩnh vực sau đây:

  1. a) Điều tra cơ bản, quy hoạch, khảo sát; lập báo cáo đầu tư xây dựng; báo cáo đánh giá tác động môi trường; lập dự án đầu tư xây dựng – thiết kế cơ sở; lập báo cáo kinh tế, kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình xây dựng thuộc các lĩnh vựcnghiên cứu và chuyển giao công nghệ nói trên của Viện;
  2. b) Tư vấn thẩm định và thẩm tra dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật; thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; giám sát chất lượng công trình; tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng; tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; tư vấn đấu thầu thuộc nhiệm vụ của Viện theo quy định của pháp luật.

4). Hợp tác trong nước và quốc tế

Liên danh, liên kết với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các dự án đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung cấp các dịch vụ tư vấn và đầu tư thuộc nhiệm vụ của Viện theo quy định của pháp luật.

5). Tổ chức thực hiện sản xuất, kinh doanh thuộc nhiệm vụ của Viện theo quy định của pháp luật

6). Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ kỹ thuật trong các lĩnh vực nghiên cứu thuộc nhiệm vụ của Viện theo quy định của pháp luật.

7). Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật.

8). Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền giao.

Ninh Thuận, tháng 01 năm 2012

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *