Home / Giới thiệu / Quá trình phát triển / Kỷ yếu 40 năm ĐH2 – Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung.