Home / Giới thiệu / Truyền thống / Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung: Tiếp nối thành công của ĐH2